Med EUs persondatalov, General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, der indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. Sundheds Service Net, SSN, tager din databeskyttelse alvorligt og lever op til EUs persondatalov.

SSN benytter sikre og krypterede systemer til både mail og dataopbevaring. SSN fører ingen journaler om dig. Al journalføring i forbindelse med din behandling/samarbejde med sundhedsperson/sundhedspersoner tilknyttet SSN, opbevares hos pågældende behandler/samarbejdspartner, der således alene dataansvarlig for disse personfølsomme data. Når du henvender dig til SSN kan det være personfølsomme data, og SSN behandler disse i overenstemmelse med persondataloven. Samtykke til opbevaring af personfølsomme oplysninger i forbindelse med behandling/samarbejde med en eller flere af sundhedspersonerne tilknyttet SSN, sker med pågældende behandler/samarbejdspartner. SSN har data databehandleraftaler med behandllere/tilknyttede sundhedspersoner/samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnere skulle ønske/forespørge udlevering af oplysninger, så indhenter vi først samtykke fra dig. Risikoen for datalæk vurderes efter analyse som lav.

Du godkender disse betingelser, når du kontakter SSN og anvender SSN til at få adgang til behandlere/tilknyttede sundhedspersoner/samarbejdspartnere. Du kan læse videre nedenfor hvis du vil have mere detaljeret information om SSN´s privatlivspolitik.


Privatlivspolitik

Dataansvar

SSN behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der beskriver hvordan SSN behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer SSN løbende hvor høj risikoen er for, at SSNs databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. SSN har taget en række præventive tiltag ift. datasikkerheden, hvilket gør, at risikoen for datalæk vurderes som lav.

SSN sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for SSN, oplyser SSN dig om, hvilke data SSN behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra en myndighed eller samarbejdspartner, i så fald indhenter vi samtykke fra dig inden. Såfremt samarbejdspartnere (f.eks. forsikringsselskab) eller myndigheder ønsker udlevering af oplysninger, vil du blive bedt om samtykke.

Behandling af persondata

SSN opbevarer denne type data om dig:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer (hvis nødvendigt)
  • Følsomme data (f.eks. oplysninger om dig selv, dit liv, dine vanskeligheder og udfordringer, som du selv har videregive til SSN under evt. henvendelse/forespørgsel til SSN og tilgængelige/egnede sundhedspersoner/behandlere/samarbejdspartnere.

SSN indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

SSN indsamler og opbevarer dine persondata i det omfang det er nødvendigt for at formidle din kontakt til sundhedsperson/behandler/samarbejdspartner og for at følge op på om evt. forløb/behandling/samarbejde er igangssat.

SSN indsamler og behandler kun relevante og nødvendige persondata

SSN behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. SSN indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores arbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for SSN´s forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, SSN behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

SSN kontrollerer og opdaterer dine persondata

SSN kontrollerer, at de persondata, som vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. SSN sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da SSN´s service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder SSN dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. F.eks. hvis dine kontaktdata ændres.

SSN sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

SSN sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

SSN indhenter dit samtykke inden vi behandler dine persondata

SSN indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. SSN oplyser dig om et sådant grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis SSN ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser SSN dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før SSN påbegynder databehandlingen. Hvis SSN har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser SSN dig om dette.

SSN videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

SSN videregiver ikke persondata til andre aktører. SSN ledes og opereres af autoriseret Psykolog Nikolaj Hyll og er derfor af lovgivning forpligtet til at bryde sin tavshedspligt, hvis du til SSN videregiver oplysninger hvorudfra det vurderes, at du er til fare for dig selv eller andre. SSN er således også underlagt skærpet underretningspligt, hvor SSN har pligt til at underrette relevante myndigheder hvis SSN modtager information om børn og unges mistrivsel. I disse tilfælde, hvor SSN lovgivningsmæssigt er nødsaget til at bryde tavshedspligten, vil SSN informere dig.

Sikkerhed

SSN beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

SSN har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I henhold til EUs persondatalov har SSN indhentet databehandleraftaler hos relevante samarbejdspartnere. SSN beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil SSN underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

SSN´s hjemmeside placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon. På SSN´s hjemmeside gør følgende sig gældende:

PROTECT:

Protect gælder kun administrations-interface.

Data brugt: For at tjekke log-in aktivitet og potentielt blokere illegitime forsøg pålog-in som administrator af vores hjemmeside, benyttes følgende information: den forsøgende brugers IP adresse, email adresse eller brugernavn som blev forsøgt til log-in, og alle IP-relaterede HTTP headers knyttet til den forsøgende bruger.

AKTIVITET SPORET:

Fejlslagne login forsøg (disse inkluderer IP addresser samt bruger agent). SSN sætter også en cookie her (jpp_math_pass) i 1 dag for at huske hvis/når en bruger lykkedes at løse en matematik captcha for at bevise de ikke er robotter. Læs mere om denne cookie.

DATA SYNKRONISERET:

Fejlslagne login forsøg, som indeholder brugerens IP adresse, forsøgt benyttede brugernavn eller email adresse, samt bruger agent information.

WORDPRESS.COM STATISTIK:

Data brugt: IP adresse, WordPress.com bruger ID (hvis logget ind), WordPress.com brugernavn (hvis logget ind), bruger agent, besøgt URL, videresendende URL, tidspunkt for dette, browser sprog, landekode. Vigtigt: Site ejeren har ikke adgang til denne information. For eksempel, en site ejer kan se, at en side har 285 besøg, men kan ikke se hvilke specifikke brugere/konti besøgte den side. Statistik logs — indeholder besøgenes IP adresse samt WordPress.com brugernavne (hvis tilgængelige) — er gemt af Automattic i 28 dage og bliver udelukkende brugt til at gøre statistik mulig.

AKTIVITET SPORET:

Post og side besøg, video afspilninger (hvis videoer bliver hostet hos WordPress.com), udgående link klik, videresendende URLer, søgemaskine termer, samt land. Når dette modul er aktiveret sporer Jetpack også ydelse på hver side, inklusive JavaScript filen benyttet til at spore statistik. Dette er ekslusivt for at undersøge gennemsnits ydeevene på tværs af Jetpack sites, så det kan sikres, at funktionerne ikke sløver sitet ned. Dette inkluderer sporing af side load tider, ressource load tider (billede filer, JavaScript filer, CSS filer, osv.) Side ejeren kan tvinge denne funktion til at respektere DNT indstillinger. Som standard bliver DNT ikke respekteret.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data SSN behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe SSN opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til SSN. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for SSN, og dem, SSN har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis SSN behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Kontaktoplysninger vedrørende privatlivspolitik

Kontakt til SNN/samarbejde med/behandling af Psykolog Nikolaj Hyll: Kontaktperson (dataansvarlig): Nikolaj Hyll

CVR: 33 86 51 47

Telefonnr.: 29829174

Mail: hyllconsult@protonmail.com

Samtaler/samarbejde med andre sundhedspersoner/behandlere: Kontaktperson (dataansvarlig): Pågældende behandler/samarbejdspartner, som kan oplyse dig om dennes privatlivspolitik.